Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Ludzie starsi

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zbiory własne biblioteki (październik 2015)

 

1. Aktywność

Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych / red. Artur Fabiś, Sonia Kędziora. - Mysłowice-Zakopane : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2009. - 374 s. : tab., rys.; 25 cm. - (Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-89032-28-7

Nr inw.: 42812, Sygnatura: 42812

2. Brzezińska, Małgorzat

Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska. - Warszawa : "Difin", 2012. - 203 s. : il. ; 23 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7641-680-9

Nr inw.: 42481, Sygnatura: CS-42481

Nr inw.: 42482, Sygnatura: 42482

Nr inw.: 42483, Sygnatura: 42483

3. Chabior, Agata

Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości (w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich) / Agata Chabior. - Radom-Kielce : Inst. Tech. Eksploatacji, 2000. - 199 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7204-174-1

Nr inw.: 37908, Sygnatura: 37908

4. Dzięgielewska, Małgorzata (1958- )

CZŁOWIEK starszy w poglądach naukowych i działaniach praktycznych Olgi Czerniawskiej / Małgorzata Dzięgielewska //W:Pedagogiczne drogowskazy / pod red. nauk. Barbary Juraœ-Krawczyk i Bogusława śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000. -s. 171-178

5. Dzięgielewska, Małgorzata (1958- )

Książka i czytanie w życiu ludzi starszych / Małgorzata Dzięgielewska // Gerontologia Społeczna. - 2006, nr 1, s.67-73

6. Fizjologia

Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A.Żołądź. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. - 449 s. : fot., ryc., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. - ISBN 978-83-01-17029-5

Nr inw.: 42758, Sygnatura: CS-42758

Nr inw.: 42759, Sygnatura: 42759

7. Geriatria

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2014. - 423 s. : tab., ryc. ; 25 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 978-83-200-4893-3

Nr inw.: 43025, Sygnatura: 43025

8. Gotfryd, Paulina

PRZEMOC finansowa wobec osób starszych. Doświadczenia brytyjskie / Paulina Gotfryd // Niebieska Linia. - 2009, nr 3,s. 13-15

9. Grabowska, Anna

Z młodzieżą o starości / Anna Grabowska // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 40-44 Człowiek stary w malarstwie, języku i literaturze

10. Graniewska, Danuta

WARUNKI życia europejczyków w starszym wieku / Danuta Graniewska // Polit. Społ. - 2010, nr 4, s. 29-32

11. Halicki, Jerzy

EDUKACJA w starości jako działanie poprawiajšce jakość życia seniorów / Jerzy Halicki // Chowanna. - 2009, nr 2, s.203-212

12. Jakość

Jakość życia i jej uwarunkowania w okresie późnej dorosłości / red. Helena Hrapkiewicz; Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie śląskim w Katowicach. - Katowice : Uniw. Trzeciego Wieku przy Uniw. śląskim, 2002. - 149 s. : tab., ryc. ; 21 cm. - Materiały z konferencji Uniw. Trzeciego Wieku przy Uniw. śląskim w Katowicach, 21-22 czerwca 2002 roku

Nr inw.: 43206, Sygnatura: 43206

Nr inw.: 43207, Sygnatura: 43207

13. Jakubaszek, Wanda

UNIWERSYTET trzeciego wieku w edukacji całożyciowej / Wanda Jakubaszek // Eduk. Ustaw. Doros. - 2014, nr 1, s. 83-98 wykresy

14. Kosowiec-Placek, Monika

SENIORZY jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek // Prz. Bibl. - 2010, z. 3, s. 322-331 czytelnictwo, uczestnictwo w kulturze, Internet, media, kapitał intelektualny

15. Kościńska, Elżbieta

CZYNNIKI wpływające na satysfakcję życiową seniorów / Elżbieta Koœcińska // Wychow. na co Dzień. - 2014, nr 1, s.38-43

16. Kowolik, Piotr

ORGANIZACJA czasu wolnego osób w złotej jesieni życia / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szk. - 2012, nr 2, s. 143-151 tabele

17. Kozerska, Agnieszka

OBIEKTYWNE środowisko edukacyjne seniorów w Polsce / Agnieszka Kozerska // Eduk. Doros. - 2013, nr 2, s. 47-57

18. Krasucki, Piotr (1932- )

Praca ludzi starszych / Piotr Krasucki. - Warszawa : Inst. Wydaw. CRZZ , 1979. - 68, [4] s. : tab. ; 20 cm. - (Fizjologia i Higiena Pracy). - Bibliogr. s. [70]. - ISBN 83-202-0027-X

Nr inw.: 18785, Sygnatura: 18785

19. Kreatywna

Kreatywna starość : 15-lecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / pod red. Artura Fabisia, Artura Łaciny-Łanowskiego, Łukasza Tomczyka ; PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych w Katowicach. - Oświęcim : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 2013. - 182 s. : il. ; 24 cm. - (Publikacje PWSZ w Oświęcimiu). - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-930661-7-9

Nr inw.: 43115, Sygnatura: 43115

Nr inw.: 43116, Sygnatura: 43116

Nr inw.: 43117, Sygnatura: 43117

20. Kryńska, Elżbieta

WYDŁUŻANIE życia zawodowego na polskim rynku pracy / Elżbieta Kryńska // Polit. Społ. - 2006, nr 9, s. 1-6

21. Kubicki, Paweł

Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ : perspektywy i bariery / Paweł Kubicki // Polit. Społ. - 2013, nr 1, s. 21-25

22. Leszczyńska-Rejchert, Anna

Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Wyd. 2 (dodr.). - Warszawa - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2005. - 245 s. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7299-389-0

Nr inw.: 39776, Sygnatura: CS-39776

Nr inw.: 39777, Sygnatura: 39777

Nr inw.: 39974, Sygnatura: 39974

Nr inw.: 39975, Sygnatura: 39975

23. Leszczyńska-Rejchert, Anna

Starość wobec wyzwań i zadań dla pracy socjalnej / Anna Leszczyńska-Rejchert // Pr. Soc. - 2011, nr 5, s. 19-31

24. Mielczrek, Andrzej

DOMY dziennego pobytu jedną z form pomocy środowiskowej dla ludzi starych / Andrzej Mielczrek // Pr. Soc. - 2006, nr 1, s. 58-70

25. Nawrocka, Joanna

Społeczne doświadczenie starości : stereotypy, postawy, wybory / Joanna Nawrocka ; [rozdz. 3. w oprac. Joanny Nawrockiej, Elżbiety Nawrockiej, Julii Kamińskiej]. - Kraków : "Impuls", 2013. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 89-98. - ISBN 978-83-7850-241-8 Ageizm

Nr inw.: 42644, Sygnatura: 42644

26. Pichalski, Ryszard (1936- )

Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - 180 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 175-180. - ISBN 978-83-7780-819-1

Nr inw.: 43047, Sygnatura: 43047

27. Pikuła, Norbert G.

Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Norbert G. Pikuła. - Kraków : "Impuls", 2015. - 218 s. : tab., wykr., ryc. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7850-787-1

Nr inw.: 43222, Sygnatura: 43222

28. Pilecka, Barbara

SAMOBÓJSTWO wieku starszego / Barbara Pilecka //W: PRZEMOC i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / red.Przemysław Piotrowski. - Warszawa : "Żak", 2004. - s. 129-144

29. Przygotowanie

Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. - 248, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89817-94-5

Nr inw.: 41737, Sygnatura: CS-41737

Nr inw.: 41738, Sygnatura: 41738

30. Rachel, Wojciech

JAK pomóc opiekunom pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera? / Wojciech Rachel, Agnieszka Turkot // Psychoterapia. - 2015, nr 1, s. 59-71

31. Rembowski, Józef (1923-1995)

Psychologiczne problemy starzenia się człowieka / Józef Rembowski. - Warszawa-Poznań : Państw. Wydaw. Naukowe, 1984. - 152 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-01-04901-4

Nr inw.: 25977, Sygnatura: CS-25977

32. Różańska, Grażyna

Starość w wybranych tekstach kultury na lekcjach w gimnazjum / Grażyna Różańska // Jęz. Pol. Szk. Gimnaz. - 2013/2014, nr 2, s. 95-102

33. Sękowski, Marcin

PSYCHODYNAMICZNA psychoterapia osób w drugiej połowie życia / Marcin Sękowski // Psychoterapia. - 2014, nr 1, s. 77-91

34. Starość

Starość i osobowość : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2002. - 153 s. : tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7096-441-9

Nr inw.: 39965, Sygnatura: CS-39965

35. Sulik, Monika

JESIEŃ życia kobiety - aspekty edukacyjne / Monika Sulik // Chowanna. - 2009, nr 2, s. 143-154

36. Susułowska, Maria

Psychologia starzenia się i starości / Maria Susułowska. - Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1989. - 352 s. ; 18 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-01-09011-1

Nr inw.: 30111, Sygnatura: CS-30111

37. Sutor-Głodzik, Paulina

O RELACJACH między wnukami i dziadkami / Paulina Sutor-Głodzik, Joanna A. Wnęk // Probl. Opiek.-Wych. - 2008, nr 6,s. 37-39

38. Szarota, Zofia

ERA trzeciego wieku - implikacje edukacyjne / Zofia Szarota // Eduk. Ustaw. Doros. - 2014, nr 1, s. 7-18 tabele, wykresy

39. Szarota, Zofia

SENIORZY w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota // Chowanna. - 2009, nr 2, s. 77-96 Tabela

40. Szarota, Zofia

PRAWA osób starszych / Zofia Szarota // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 8-10

41. Szatur-Jaworska, Barbara

Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa : "ASPRA-JR", 2006. - 322 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-89964-71-6

Nr inw.: 39796, Sygnatura: CS-39796

Nr inw.: 40737, Sygnatura: 40737

Nr inw.: 40738, Sygnatura: 40738

Nr inw.: 40739, Sygnatura: 40739

42. Szatur-Jaworska, Barbara

STARZENIE się ludności - zadania dla pracy socjalnej / Barbara Szatur-Jaworska //W: Aktywizacja, integracja, spójność społeczna / red. nauk. K. Wódz, K. Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009. - s. 51-66

43. Szefler, Elżbieta

STARZENIE się i przemijanie w literaturze dla dzieci / Elżbieta Szefler // Jęz. Pol. Szk. IV-VI. - 2014/2015, nr 3,s. 30-76

44. Tryfan, Barbara

LUDZIE starsi w systemie pomocy społecznej na wsi w Polsce i UE / Barbara Tryfan // Gerontologia Społeczna. - 2006,nr 1, s. 27-42 Tabele

45. Urbaniak, Bogusława

SENIORZY aktywni społecznie / Bogusława Urbaniak // Polit. Społ. - 2013, nr 4, s. 6-11

46. Wallis, Mieczysław (1895-1975)

Późna twórczość wielkich artystów / Mieczysław Wallis. - Warszawa : Państw. Inst. Wydawniczy, 1975. - 223, [5] s., [16] k. tabl. : il., portr. ; 20 cm. - Indeksy

Nr inw.: 14609, Sygnatura: 14609

47. Wawrzyniak, Joanna K.

Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. WSH-E, 2009. - 144 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7405-452-2

Nr inw.: 41626, Sygnatura: CS-41626

Nr inw.: 41627, Sygnatura: 41627

48. Wiatrowski, Zygmunt (1928- )

Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej / Zygmunt Wiatrowski. - Radom : Wydaw. Nauk. ITE-PIB, 2009. - 232 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; T. 201). - Bibliogr. s. 179-185. - Streszcz. ang.. - ISBN 978-83-7204-762-5

Nr inw.: 41490, Sygnatura: EZ-41490

Nr inw.: 41491, Sygnatura: 41491

49. Wielowymiarowość

Wielowymiarowość poradnictwa życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : "Difin", 2011. - 431 s. ; 23 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7641-555-0 e-learning, telepraca, biuro karier, coaching,

Nr inw.: 42377, Sygnatura: EZ-42377

Nr inw.: 42378, Sygnatura: 42378

50. Woźniak, Barbara

RELIGIA a zdrowie - o zależności między zaangażowaniem religijnym a funkcjonowaniem ciała w starszym wieku / Barbara Woźniak, Katarzyna Zawisza, Monika Brzyska // Stud. Socjol. - 2015, nr 2, s. 215-239

51. Współcześni

Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014. - 400 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-7930-299-4

Nr inw.: 43073, Sygnatura: 43073

52. Wyczawski, Bronisław

AKTYWIZACJA mieszkańców Domu Pomocy Społecznej / Bronisław Wyczawski // Nauczyciel i Szk. - 2009, nr 3-4, s. 75-83

53. Zych, Adam A.

Przekraczając "smugę cienia" : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice : "śląsk", 2009. - 280 s. : tab. ; 22 cm. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7164-567-9

Nr inw.: 41215, Sygnatura: CS-41215

Nr inw.: 41259, Sygnatura: 41259

54. Zych, Adam A.

Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice : "śląsk", 1999. - 165 s. : tab. ; 22 cm. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego). - Bibliogr.. - ISBN 83-7164-168-0

Nr inw.: 36560, Sygnatura: 36560

Nr inw.: 36561, Sygnatura: 36561

Nr inw.: 41011, Sygnatura: CS-41011

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: